Мистецтвознавчі студії

Мистецтвознавчі студії : збірник наукових праць студентів мистецько-педагогічного факультету, 2012. – Вип. 3. Музика. Танець

Мистецтвознавчі студії : збірник наукових праць студентів мистецько-педагогічного факультету, 2013. – Вип. 4. Музика. Танець

Мистецтвознавчі студії : збірник наукових праць студентів мистецько-педагогічного факультету, 2014. – Вип. 6. Музика. Танець

 

Шановні викладачі та студенти!

Редакційна колегія збірника наукових праць студентів мистецько-педагогічного факультету «Мистецвознавчі студії» приймає до друку матеріали (статті та тези) наукових досліджень з питань теорії, методології, історії, сучасного стану вітчизняного та зарубіжного мистецтв (образотворче, хореографічне, музичне).

Вимоги до оформлення публікацій:
До редакції приймаються матеріали у вигляді електронної версії загальним обсягом 1-2 (тези) або 3-4 сторінки друкованого тексту, формат – А4.
Стандарти: шрифт Times New Roman; 16 кегль; міжрядковий інтервал – 1; абзацний відступ – 1,25 см; усі поля – 2 см; редактор Word, тип файлу RTF.
На першій сторінці у правому верхньому куті жирним шрифтом вказати прізвище та ініціали. Назва доповіді – великими жирними літерами по центру.
Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках [2, с. 123].
Перелік використаних джерел (у тексті позначається Список використаних джерел:), на які посилається автор, набирається у кінці основного тексту і складається відповідно до вимог ВАК (Бюлетень ВАК № 3, 2008 р.). Бібліографічні джерела наводяться в алфавітному порядку.
За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на літературні джерела та інші відомості відповідають автори публікацій.
У кінці статті потрібно подати інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю); номер групи, курсу; електронну фотографію.
Матеріали надсилаються у вигляді комп’ютерних файлів на електронну адресу: veravera@meta.ua, з поміткою: Мистецтвознавчі студії Випуск 8.

Чекаємо на Вас!