Студентська наукова робота

Наука

Студентська наукова діяльність факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є організованою науково-дослідною роботою у позанавчальний та навчальний час на підставі наукових інтересів студентів.

Основною метою наукової діяльності є залучення талановитої молоді до сфери науки, створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються на факультеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи.

Науково-дослідна робота студентів – складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.
Науково-дослідна робота полягає в пошуковій діяльності, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх зв’язків і відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Унаслідок пошукової діяльності суб’єктивний характер “відкриттів” студентів може набувати певної об’єктивної значущості та новизни.

Взаємопов’язаними елементами науково-дослідної роботи студентів є:
– навчання студентів елементів дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості;
– наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом викладачів та доцентів.

Наукове дослідження – це результат самостійного розроблення певної наукової проблеми студентом. Воно обов’язково містить результати власного пошуку, власні висновки і гіпотези. Від початку перебування у вищому навчальному закладі кожен студент бере участь у наукових пошуках, планових дослідженнях своїх викладачів, упровадженні на практиці досягнень науки.
Наукова творчість студентів стала традиційним засобом розвитку майбутніх спеціалістів на мистецько-педагогічному факультеті.

Завдання науково-дослідної роботи студентів на факультеті мистецтв полягає в розвитку в них умінь пошукової, дослідницької діяльності, творчого розв’язання навчально-виховних завдань під час роботи в школі, а також у формуванні вмінь застосування методів наукових досліджень на практиці.